Nowy sposób prezentacji postępu i użycia – Progress Ring

Podczas luźnych dyskusji o interfejsie użytkownika w firmowym panelu administracyjnym zapytano mnie.

Czy możliwe jest wycięcie danego fragmentu koła przy pomocy CSS?

Oczywiście jako członek zespołu programistycznego od razu rzuciłem w odpowiedzi żelazną zasadę naszego zespołu, czyli Nie da się!. Szybko jednak okazało się, że to możliwe, a narysowanie wykresu kołowego w CSS, wcale nie jest tak trudne jak myślałem w pierwszej chwili. Wszystko to kwestia odpowiedniego podejścia i użycia dostępnych środków, czyli właściwości clip z CSS 2.1, a także border-radius oraz transform z CSS3.

Omawiany wycinek koła był potrzebny do oznaczenia aktualnego użycia lub postępu, co ostatecznie sprowadziło się do prezentacji jednej wartości względem całości koła lub pierścienia jako 100% naszych zasobów. Podczas działań sportowych na rzecz jak najmniejszej ilości kodu, a także bardzo uniwersalnego rozwiązania planowałem wykorzystanie pseudo-elementów ::before i ::after, choć ostatecznie pozostałem przy warstwach. Pomijam wsparcie tej części CSS w niektórych przeglądarkach, ale prezentowany przykład jest bardziej eksperymentem niż docelowym rozwiązaniem do gotowego i szerokiego stosowania.

Download · Live Demo

Struktura kodu dla naszych przykładów jest bardzo prosta.

<div class="progress-usage"> </div> <div class="progress-indicator less"> </div> <strong>20</strong><span>%</span> </div>

Zaczynamy od stworzenia elementudiv o klasie .progress-ring, który będzie bazą dla każdego pierścienia. Wewnątrz tworzone jeszcze dwa elementy div do oznaczenia aktualnego stanu poprzez wybrany kolor, a mianowicie .progress-usage oraz .progress-indicator.

.progress-ring,
.progress-usage,
.progress-indicator {
  width: 150px;
  height: 150px;
  display: block;
  border: 25px solid #eee;
  border-radius: 100px;
}

Wszystkie trzy są takimi samymi elementami, ale ze względu na użycie obramowania, konieczne jest ich wzajemne pozycjonowanie, a pokrywały się.

.progress-ring {
  float: left;
  margin: 0 25px;
  text-align: center;
  font: normal 100% sans-serif;
  
  position: relative;
  border-color: #eee;
}
.progress-usage,
.progress-indicator {
  position: absolute;
  top: -25px;
  left: -25px;
}
.progress-usage {
  border-color: #0a0;
  clip: rect(0px, 200px, 200px, 100px);
}

Jeśli zechcesz w ramach eksperymentów lub dalszej optymalizacji możliwe jest zastąpienie ostatnich dwóch przez pseudo-elementy :before i :after. Prezentowanie wartości liczbowej zostało przekazane do dodatkowych elementów strong oraz span.

.progress-ring strong {
  font-size: 4em;
  color: #444;
  line-height: 150px;
}
.progress-ring > span {
  display: block;
  width: 150px;
  margin: 0 auto;
  
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
  color: #aaa;
  
  position: absolute;
  top: 100px;
}

Elementy te akurat mają najmniejsze znaczenie do zrozumienia zasady działania całego mechanizmu.

Zasada działania

Główny element .progress-ring stanowi pierścień o szarym tle, który w zależności od wartości wypełnia się danym kolorem. Wypełnienie pewnej części kolorem jest czynnością dwuetapową. Mianowicie podstawą wszystkiego jest odpowiednie wycięcie z określonego obszaru połowy jego zawartości, i przykrycie go kolejnym elementem, dodatkowo obróconym.

Zostały stworzone dwie dodatkowe klasy .less i .more, które przeznaczone są do generowania połowy pierścienia w odpowiednim kształcie i kolorze.

.less {
  clip: rect(0, 200px, 200px, 100px);
  border-color: #eee;
}
.more {
  clip: rect(0, 100px, 200px, 0);
  border-color: #0a0;
}

Zakres 0-50%

Ponieważ z warstwy .progress-usage wycinamy tylko prawy obszar to od razu otrzymujemy zaznaczenie wielkości 50%. Jest to doskonale widoczne poprzez minimalny obrys pierścienia dla wartości mniejszych niż połowa. Element .progress-indicator, z dodatkową klasą .less jest odpowiednikiem .progress-usage, ale w kolorze szarym. Uzyskanie każdej wartości z zakresu 0-50% wiąże się z przykrywaniem pierścienia przez ten element i dadatkowym obrotem zgodnie z wskazówkami zegara. Wartość obrotu łatwo obliczymy przy założeniu, że jeden procent to 3.6 stopnia.

Przykładowo dla 20% wartość obrotu wynosi transform: rotate(72deg);.

Zakres 50-100%

Zaznaczenia powyżej 50% generowane są podobnie, ale element .progress-indicator ma wówczas klasę .more, która wycina sąsiednią połowę obszaru, a także zmienia kolor obramowania na aktywny, w naszym przekładnie zielony. Dalsze wypełnianie pierścienia bazowego jest analogiczne i wiąże się z obrotem elementu .progress-indicator od 180 do 360 stopni.

Z kolei dla 60% zaznaczenia wartość obrotu wynosi odpowiednia transform: rotate(216deg);.

Zaskakujące jest, że Google Chrome (przynajmniej w wersji do 25) nie obsługuje prawidłowo obrotu elementu, choć przy użyciu jQuery w wersji animowanej wszystko działa jak powinno. Prosty sposób naprawy tego stanu jest użycie określenie właściwości z prefiksem przeglądarki, czyli -webkit-transform.

Podsumowanie

Po raz kolejny przekonałem się, że nie ma rzeczy niemożliwych, a jedynie potrzebujesz odrobiny czasy i zaangażowania do znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Idąc dalej, tym tropem dochodzę do wniosku, że HTML5 oraz CSS3 będą w najbliższych latach stanowiły prawdziwe narzędzia, umożliwiające uzyskanie efektów zarezerwowanych wcześniej choćby dla Flash czy SVG.

Join the Conversation

Brak komentarzy

 1. Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь

  Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь Заместитель министра имущественных и земельных отношений
  Республики Крым с 2014 по 2015
  Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь В 20014 году активно учавствовал в проведении МИЗО
  в Республике Крым, создание внутренего расписания, положения о министерстве, финансово технической базы,
  ГИС по Республике Крым.
  Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь Создал с нуля реестр прав собственности Республики Крым и
  в минимальные сроки восполнил базу данных об объектах недвижимости гос.формы собственности.

  Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь Активно учавствовал в законотворческой деятельности в

  вопросах земельно -имущественных отношений в Республике Крым. В том числе принимал немалое участие
  в создании более 10 законов и 15 постановлений Совета Министров. Данный опыт даст продуктивно работать
  в Законодательном собрании Севастополя.

  Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь Координовал ход работы по переоформлению договоров аренды
  имущества по нормам и стандартам РФ. В короткие сроки (4 месяца) все договора были переоформленны.

  Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь Формировал ведение и контроль договоров аренды имущества
  при помощью Гис технологий, это заметно увеличило поступления в бюджет Ресспублики Крым, за год увеличил
  поступления в 5 раз.

  Под руководством Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь была возобновленна система ГИС по земельным
  участкам на территории республики Крым.

  Дьяченко Валентин Николаевич Севастополь организовал управление контроля за объектами недвижимости РК
  при МИЗО, что позволяет бысто контролировать эффективность, сохранность использования имущества РК.
  Организовывал кнтроль по использованию земельных участков в 100 метровой зоне Черного моря, по выявлению
  незаконно предоставленных земельных участков из земель заповедного фонда, лесхозов и государственных
  предприятий. Все нарушения зафиксированы на фото и внесены в ГИС систему. Все это было направленно в
  правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

 2. Трубная Компания «АЛЬФА» образовалась как юридическое лицо в 2012 году. Создателем и Учредителем Компании является Кротов Евгений Александрович. Изначально Компания создавалась как фирма – посредник, но, годы работы, огромный опыт Руководителя компании в сфере продаж стальных труб, реорганизация, создание филиалов, взлёты и падения привели компанию к присоединению в мощную группу компании „МАГМА” , что в последствии и в итоге привело компанию „АЛЬФА” организовать слияние нескольких мощных демонтажных и строительных организаций в России и Белоруссии в Концерн Трубной Компании „АЛЬФА-ЦЕНТР Трубы России”. В настоящее время Трубная Компания „АЛЬФА” – это крупный центр управления по реализации и поставок трубной продукции и отработанных трубопроводов на территории России, который работает под игидой Концерна „АЛЬФА-ЦЕНТР Трубы России”. На основе прямого контакта с производителем, стоителями и монтажными организациями, которые вошли в концерн, „АЛЬФА” выстроила целую систему „Прямого контакта” от производителя до потребителя, от продавца до покупателя. Тем самым произвела „Горизонтальную интеграцию” на рынке в сфере стальных труб убирая с рынка торговли металлами целую цепочку посредников и освободила потребителя и покупателя от „Вертикальной маркетинговой системы”. На сегодняшний день „АЛЬФА” – единственный в России продавец и поставщик, который реализует и доставляет трубы без предоплат и в неогранниченном объеме и в любую точку РФ. При этом не срывая сроков поставки ни при каких обстаятельствах! Именно поэтому мы смело можем себя позиционировать как „Поставщик стальных труб №1 в России” и при этом „№1” – означает не только „Первый”, но и „Единственный”, который может предоставить потребителю и покупателю наилучшие условия поставки трубной продукции от цены до качества товара и самой услуги. цены на трубы стальные
  Трубная Компания „АЛЬФА” поставляет во все регионы России трубы Б/У и трубы реставрированные и другие категории труб. Строительные и монтажные организации, входящие в Концерн „АЛЬФА-ЦЕНТР Трубы России” производят демонтаж трубопроводов на разных участках от нефтегазопроводов до теплосетей в разных регионах Российской Федерации.

 3. Многочисленные отец с матерью неверно считают, то что осенняя и вешняя одежи просто схожи, однако данное ряд никак не таким образом. С целью основы сконцентрируйте интерес какая цветная палитра. По весне возлюбленная станет значительно торжественнее и красочнее. Посмотрите в полувер отпрыска либо сконцентрируйте интерес в плащик дочке, то что существовали приобретены в раннеосенний промежуток. Тона данных предметов станут складываться с черных, сероватых тонов. Вешние ведь тона вовсе, станут вопить и приводить в восторг глаза. Мальчике, немного только о качественном текстиле и трикотаже лишь возникнуть вешнее солнышко ранее возможно одеваться рубахи эффектного тона около ученический одежда, либо торжественные водолазки. Девочкам ведь в период станут наряженные наряды и блузки. По собственной сути вешние уборы согласно фасону и расцветке находятся поближе к летней одеже. Характерные черты физиологии лица такие, то что в первоначальный промежуток озари если жар недостаток 5 градусов возлюбленная чувствуется морознее чем по весне присутствие этой ведь горячке.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *